algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Taarten van Jansen als opdrachtnemer optreedt. Eventuele Algemene voorwaarden van de klant worden uitgesloten. De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Taarten van Jansen waarbij derden dienen te worden betrokken. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Voorstel

Taarten van Jansen zal bij een verzoek tot het bestellen van een product, zoals een taart, koeken, cakes, brownies, blondies e.d. vrijblijvend een voorstel tot de werkzaamheden en een daarbij passende prijs per email doen toekomen. De prijs is inclusief BTW (particulieren) of exclusief BTW (zakelijke klanten) en gebaseerd op de hoeveelheid personen, de ingrediënten, wensen van de klant en eventuele bezorgkosten à € 0,50 de gereden km (tenzij schriftelijk anders overeengekomen). Het gedane voorstel geldt niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Pas na akkoord en betaling wordt gestart met de werkzaamheden. De klant bevestigt dat alle informatie die door haar is aangeleverd en in de offerte vermeld staat correct is en hiermee akkoord gaat. De bestelling is pas definitief wanneer de offerte en daarbij behorende algemene voorwaarden ondertekend en ontvangen zijn en een eventuele aanbetaling binnen is.

Taarten van Jansen kan niet aan haar voorstel worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Voor een spoedbestelling (binnen één week tot leverdatum) kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Eventuele wijzigingen kunnen tot één maand voor de ophaal-/afleverdatum per email worden doorgegeven en zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Eventuele wijzigingen kunnen voor extra kosten zorgen.

Taarten van Jansen houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering onaanvaardbaar maken. Al onze producten worden met grootste zorg bereid. Daarom is het van belang om tijdig een bestelling te plaatsen. Informeer naar de mogelijkheden via info@taartenvanjansen.nl met betrekking tot beschikbaarheid.

Opdracht

Taarten van Jansen voert de opdracht die wordt verstrekt met goede zorg uit. Taartstukken worden standaard gerekend als ongeveer 2,5 cm x 5,0 cm x 8,0 cm (b/l/h). Alle taarten worden met de hand gemaakt. Het is niet mogelijk een taart exact na te maken of twee keer een exact zelfde taart af te leveren. Een foto kan uiteraard wel als richtlijn/inspiratie/verduidelijking dienen zodat Taarten van Jansen een ontwerp hierop kan baseren. Taarten van Jansen heeft het recht de overeenkomst naar eigen creatief inzicht uit te voeren.

Afmeting en het ontwerp van de taart of de beschrijving van het ontwerp zijn slechts een indicatie. Het staat Taarten van Jansen vrij om het wijzigen aan te brengen in een ontwerp om een kwaliteitsstandaard en technische uitvoerbaarheid te waarborgen. Producten van Taarten van Jansen kunnen gluten, soja, granen, noten, pinda’s, cacao of andere allergenen bevatten of hier mee in aanraking zijn geweest. Taarten van Jansen is niet verantwoordelijk voor eventuele allergische reacties.

Het staat Taarten van Jansen vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door Taarten van Jansen. Voor de uitvoering van de overeenkomst baseert Taarten van Jansen zich op de verstrekte informatie en gegevens door de klant. In geval er informatie ontbreekt waardoor werkzaamheden niet of niet op de juiste wijze kunnen worden verricht, kan Taarten van Jansen daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Taarten van Jansen zal jou als klant adviseren over de beste zorg voor het product, bijvoorbeeld afgaande op de weersomstandigheden. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om dit advies op te volgen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is mogelijk om een taartstandaard, schalen, planken, borden etc. te huren. Hiervoor zal Taarten van Jansen een borg overeenkomen. Gehuurde spullen dienen schoon en in dezelfde staat als bij het ophalen binnen 5 dagen na ophaal/leverdatum teruggebracht te worden. Alleen dan wordt de borg teruggestort.

Betaling

Na ondertekening van de offerte en de algemene voorwaarden ontvang je van Taarten van Jansen een factuur ter bevestiging van jouw bestelling. Er vindt een betaling plaats op basis van de gemaakte prijsafspraak. Het bedrag dient te worden bijgeschreven op NL02 KNAB 0257 0873 11 t.n.v. Taarten van Jansen onder vermelding van het factuurnummer.

Bij kleine bestellingen (verjaardagstaarten etc.) dient het bedrag twee weken voor de leverdatum te zijn voldaan.

In het geval van bruidstaarten of zeer grote bestellingen geldt een aanbetaling. Een aanbetaling van €100,00 dient te worden gedaan zodra er akkoord is gegeven op de offerte om de bestelling definitief te maken en de datum te reserveren. Het resterende bedrag (totaalbedrag minus de € 100,00) dient twee weken voor de leverdatum te zijn voldaan. Er wordt pas gestart met het maken van de bestelling wanneer het volledige bedrag is ontvangen. Een bestelling is definitief als de volledige betaling is gedaan. Wanneer de (aan)betaling niet binnen de overeengekomen is voldaan, behoudt Taarten van Jansen het recht om andere bestellingen aan te nemen/in te plannen.

Annulering

Tot 2 maanden van tevoren: Je ontvangt als klant het volledige bedrag retour. Ten aanzien bruidstaarten of andere grote bestellingen ben je als klant de € 100,00 aan aanbetaling wel kwijt.

Tot twee weken van tevoren: Je ontvangt als klant 50 % van het bedrag retour, minus de bezorgkosten. Ten aanzien bruidstaarten of andere grote bestellingen ben je als klant de €100,00 aan aanbetaling eveneens kwijt.

Mocht het bedrag door jou nog niet zijn voldaan, dan ontvang je van Taarten van Jansen een (credit)factuur voor de helft van het totale bedrag.

Vanaf 2 weken tot aan de leverdatum: Je ontvangt als klant geen bedragen retour.

Kosten bij een geannuleerde bestelling zijn niet overdraagbaar naar een andere (volgende) bestelling.

Kosten in en buiten rechte

Indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, zal je als klant een aanmaning van ons ontvangen. Hiermee stelt Taarten van Jansen je in gebreke en biedt nogmaals een redelijke termijn om te betalen. Na die termijn ben je als klant over het gefactureerde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Alle kosten in en buiten rechte die Taarten van Jansen moet maken voor de invordering van openstaande facturen zijn voor rekening van de klant. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. Je bent als klant over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Levering

Bestellingen worden in beginsel door jou als klant bij Taarten van Jansen opgehaald. Enkel bruidstaarten, zeer grote bestellingen en zakelijke bestellingen kunnen in overleg worden bezorgd. Er zal door Taarten van Jansen worden gecommuniceerd over de ophaal/ afleverdatum en het betreffende tijdstip. Via de email wordt een datum afgesproken en enkele dagen voor de levering wordt het precieze tijdstip gecommuniceerd.

Taarten van Jansen vraagt haar klanten de aangegeven ophaaltijd te respecteren. Indien de bestelling niet binnen een tijdvak van een half uur rondom de aangegeven ophaaltijd wordt opgehaald, heeft Taarten van Jansen, indien mogelijk, het recht om een nieuw tijdvak en eventueel andere dag te kiezen. Taarten van Jansen kan eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn aan de klant in rekening brengen.

Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een bestelling niet nogmaals afgehaald of bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Jij bent als klant verantwoordelijk dat er iemand op de locatie aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen. Mocht dit niet zo zijn, dan zal er in overleg en indien mogelijk een nieuw ophaal- of aflevermoment worden gepland op kosten van de klant. Taarten van Jansen is niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het niet-aanwezig zijn op locatie en dat de bestelling daardoor bijvoorbeeld niet op het afgesproken tijdstip en de betreffende datum geleverd is.

Het product dient bij levering in de koelkast te worden bewaard tot het moment van aansnijden, tenzij anders aangegeven. Bij normale weersomstandigheden kan de het product 30 minuten buiten de koelkast bewaard worden. Bij warm weer wordt geadviseerd het product niet langer dan 15 minuten buiten de koelkast te bewaren. Het product kan niet in de volle zon staan en dient dus in de schaduw, afgeschermd en het liefst overdekt te staan. De taart dient volgens de instructies van Taarten van Jansen aangesneden te worden.

Taarten van Jansen is niet verantwoordelijk voor vertraagd transport, beschadigingen van producten tijdens transport of voor het zoek raken van verzendingen.

Klachten

Je bent als klant gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het product aan jou ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort je als kant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

Eventuele klachten dienen binnen 24 uur na levering aan Taarten van Jansen te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving inclusief foto(‘s) van de klacht te bevatten, zodat Taarten van Jansen in staat is adequaat te reageren. Taarten van Jansen zal de klacht beoordelen en binnen een redelijke termijn aan een passende oplossing werken.

Aansprakelijkheid

Taarten van Jansen is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. In alle gevallen komt Taarten van Jansen eerst in verzuim, nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld, en indien mogelijk een redelijke termijn is gegeven voor nakoming.

De aansprakelijkheid van Taarten van Jansen is beperkt tot de hoogte van maximaal eenmaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Taarten van Jansen is niet verantwoordelijk voor schade aan het product veroorzaakt door anderen dan Taarten van Jansen zelf. De klant dient te zorgen voor een veilige plaats om de bestelling neer te zetten en eventueel te koelen. De klant is verantwoordelijk om alle niet-eetbare elementen van de taart te verwijderen voordat de taart wordt gesneden en gegeten.

Overmacht

Indien Taarten van Jansen de verplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig of behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 7:65 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat zij alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen. In dit geval is Taarten van Jansen niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop (een) partij(en) geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor zij niet in staat is/zijn de verplichtingen na te komen. Zo kan Taarten van Jansen bijvoorbeeld niet verantwoordelijk gehouden worden voor omstandigheden die buiten haar macht liggen, zoals extreem weer, stakingen, transportproblemen, ongelukken, etc. Vertraging van een levering zal geen grond zijn voor een korting of terugbetaling. Ook kan Taarten van Jansen vanwege zwaarwegende privéomstandigheden, letsel of ziekte de bestelling annuleren. In dat geval zal altijd samen worden gezocht naar een passende oplossing en ontvang je als klant in deze gevallen het volledige bedrag retour.

Mocht de overmacht situatie langer dan drie maanden duren dan zijn partijen ieder gerechtigd om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. In geval van overmacht van Taarten van Jansen is de klant niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Taarten van Jansen zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.

Risico overgang

Eigendom van het product gaat over van Taarten van Jansen naar de klant zodra de overdracht heeft plaatsgevonden. Taarten van Jansen is dan niet meer verantwoordelijk voor het product en zal ook niet op de locatie aanwezig blijven in het geval van een bezorging. Taarten van Jansen zorgt voor een stevig, deugdelijk product in een goede verpakking (voor zover mogelijk) en geeft advies over het vervoer, maar is geenszins verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product door vervoer/handelen door iemand anders dan Taarten van Jansen Er kan om een handtekening gevraagd worden bij het ophalen om te bevestigen dat het product in correcte staat is overgedragen.

Privacy

Taarten van Jansen vindt het belangrijk dat privacy gewaarborgd blijft en treft hier passende maatregelen voor. Zij verschaft andere partijen enkel toegang tot gegevens met voorafgaande schriftelijke toestemming. Verwerking van persoonsgegevens door Taarten van Jansen vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Intellectueel eigendom

Taarten van Jansen houdt zich het recht voor foto’s te maken van het product en te gebruiken voor promotionele doeleinden en publicaties, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, sociale media, artikelen en drukwerk, zonder vergoeding.

Alle ontwerpen, foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Taarten van Jansen en vallen onder het auteursrecht. Deze gegevens mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, openbaar gemaakt of op andere wijze aan derden worden getoond.

Het is de klant niet toegestaan een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Taarten van Jansen constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft zij het recht de bestelling te annuleren.

Elektronische communicatie

Partijen kunnen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet afleveren, vertraging bij aflevering, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor het overbrengen van virussen, het niet of niet goed functioneren van telecommunicatienetwerk of andere benodigde middelen. Beide partijen zullen al hetgeen doen wat redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden ter voorkoming van het optreden van de voornoemde risico’s.

Slot

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Taarten van Jansen partij is.

De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.